Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/agriinvest.eu/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/agriinvest.eu/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/agriinvest.eu/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Vedtægter - Agri Invest

Vedtægter for Agri Invest A/S

Agri Invest A/S
CVR-nr. 29175462

 

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§1

Selskabets navn er Agri Invest A/S.
Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.

§2

Selskabets formål er igennem oprettelse af eet eller flere datterselskaber i udlandet at købe og drive landbrugsvirksomhed, dog herfra undtaget egentlig animalsk produktion, samt hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed, samt investering i anden form for fast ejendom.

§3

Selskabets aktiekapital er 320.500.000,00, skriver kroner trehundredetotimillioner femhundredetusinde 00/100, , fordelt i aktier á 50.000 eller multipla heraf.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktierne skal lyde på navn og er ikke omsætningspapirer.
Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.

§4

Aktionærernes navne og adresser skal være noteret i selskabets aktiebog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navne og adresser samt aktiernes størrelse.

§5

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, til hvem aktien overdrages.

§5A

Stk. 1
Ledende medarbejdere og nærtstående personer til ledende medarbejdere må alene handle med selskabets aktier i 6 uger efter offentliggørelse af selskabets årsrapport eller delårsrapporter.

Ledende medarbejdere og nærtstående personer til ledende medarbejdere skal give selskabet meddelelse om transaktioner, der udføres for egen regning og som vedrører selskabets aktier og andre værdipapirer. Meddelelsen skal gives til selskabet senest to bankdage efter transaktionens gennemførelse. Meddelelsen skal være skriftlig og skal indeholde oplysninger om antal og nominel værdi af aktier eller andre værdipapirer der er handlet, samt fuldstændige oplysninger om køber og sælger således, at disse kan identificeres entydigt.

Selskabets ledelse skal, senest fem bankdage efter modtagelsen af meddelelsen, skriftligt eller pr. e-mail til samtlige aktionærer, give meddelelse om den ledende medarbejders eller nærtstående persons transaktion med selskabets aktier eller andre værdipapirer.

Ledende medarbejdere er omfattet af reglerne i §5A i seks måneder efter ophøret af vedkommendes status som ledende medarbejder.

Stk. 2
Ved ledende medarbejdere forstås:

 1. Medlemmer af det udstedende selskabs direktion eller bestyrelse eller et tilsynsorgan tilknyttet selskabet eller
 2. andre ledende medarbejdere i det udstedende selskab, som regelmæssigt har adgang til intern viden, som direkte eller indirekte vedrører udstederen, såfremt den pågældende ledende medarbejder har kompetence til at træffe ledelsesbeslutninger af overordnet betydning for udstederens fremtidige forretningsmæssige udvikling.

Stk. 3
Ved nærtstående personer til ledende medarbejdere forstås:

 1. Ægtefælle eller samlever.
 2. Mindreårige børn, hvor den i stk. 2 nævnte person er indehaver af forældremyndigheden.
 3. Andre slægtninge, der i en periode på mindst 1 år, regnet fra tidspunktet for transaktionens gennemførelse, har tilhørt den i stk. 2 nævnte persons husstand.
 4. Juridiske personer, såfremt
  1. en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-2 har det ledelsesmæssige ansvar i den juridiske person,
  2. fysiske personer omfattet af stk. 2. eller af nr. 1-2 alene eller tilsammen udøver en bestemmende indflydelse over den juridiske person,
  3. den juridiske person er etableret med henblik på at tilgodese økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-2 eller
  4. den juridiske person i øvrigt har økonomiske interesser, der er væsentligt sammenfaldende med de økonomiske interesser hos en fysisk person omfattet af stk. 2 eller af nr. 1-2.

Bestemmelserne i § 5A gælder ikke transaktioner direkte mellem

 1. Ægtefæller, samlevere, forældre og disses børn, stedbørn og børnebørn.
 2. En fysisk person og en juridisk person i de tilfælde hvor den fysiske person ejer mere end 50% af kapitalen i den juridiske person, eller besidder mere end 50% af stemmeretten.
§6

Ingen aktie har særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse.

§7

Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i aktiebogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier.
Udbytte, som ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond.

Selskabets Ledelse:

§8

Selskabets generalforsamling afholdes i Aalborg.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter skriftligt forlangende af aktionærere repræsenterende mindst 15% af selskabets aktiekapital, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

Forslag fra aktionærernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisorpåtegning og ledelsesberetning, underskrevet af direktion samt bestyrelsen.

§9

På den ordinære generalforsamling skal foretages:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport og ledelsesberetning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af bestyrelse.
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
§10

På generalforsamlingen giver hver aktie på kr. 50.000 en stemme, dog kan ingen aktionærer afgive mere end 640 stemmer.

For så vidt den pågældende aktie er erhvervet ved overdragelse, skal denne aktie være noteret på vedkommendes navn i selskabets aktiebog senest 4 uger før generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og generalforsamlingen enstemmigt vedtager at fravige det nævnte krav om notering 4 uger før generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§11

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede aktionærer kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§12

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

§13

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

§14

Bestyrelsen består af syv til ni medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger selv formand for denne.

Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være aktionærer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Ved første ordinære generalforsamling afgøres ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er valgt for eet år og hvilke bestyrelsesmedlemmer der er valgt for to år.

§15

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et bestyrelsesmedlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§15A

Bestyrelsen bemyndiges til at købe og sælge selskabets egne aktier.

Selskabet må til enhver tid dog maksimalt være ejer af 50 stk. egne aktier til en nominel værdi af kr. 2.500.000.

§16

Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører i selskabet og fastsætter vilkårene for den eller disses stilling. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§17

Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Regnskab og revision:

§18

Selskabets årsrapporter udarbejdes af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§19

Selskabets regnskabsår er 01.01.-31.12.

Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse den 02.11.2005 til 31.12.2006.

§20

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 3. maj 2016.

Som dirigent:

Ole Nielsen